آشنایی با واژه های پرکاربرد برنامه نویسی و علوم کامپیوتر

S
stack
to serve a laravel application: linux, nginx, mysql, php